Juridische kennisgeving

De toegang tot en het gebruik van de website van V33 is onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen en de toepasselijke wetgeving. Door de website V33.be te bezoeken en te gebruiken bevestigt u dat u deze wettelijke vermeldingen zonder enige beperking aanvaardt en verbindt u zich ertoe ze na te leven.

Dankzij de website van V33 brengt u al uw projecten en werken gemakkelijker tot een goed einde:

 • U vindt er eenvoudig het product van V33 dat u nodig hebt.
 • U kunt er uw creaties uitwisselen en delen met andere internetgebruikers die actief zijn op sociale netwerken.
 • Onze sfeerbeelden bieden u extra inspiratie.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder V33 bvba, een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel in de Ambachtenstraat te Lubbeek, zijn website aanbiedt. Ze bepalen uw rechten en plichten als gebruiker van de diensten die V33 op zijn website aanbiedt. We nodigen u uit om de algemene gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen voordat u deze diensten gebruikt.

1. DEFINITIES

‘Gebruiksvoorwaarden’ verwijst naar deze voorwaarden, die bedoeld zijn om de gebruiksvoorwaarden van de dienst vast te stellen.

‘Facebook-pagina’ verwijst naar de Facebook-pagina die door V33 beheerd en bewerkt wordt.

‘Creaties’ verwijst naar elke content die de gebruiker op de Facebook-pagina van V33 ter beschikking stelt en die, in het bijzonder, mogelijk beschermd is door intellectuele-eigendomsrechten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een filmpje of foto van creaties die gemaakt werden met behulp van de producten van V33.

‘Sociaal netwerk’ verwijst naar elke dienst of website die de gebruiker met zijn vrienden verbindt, zoals Facebook of Pinterest.

‘Dienst’ verwijst naar alle diensten die worden aangeboden op de website, zoals beschreven in artikel 2 van de gebruiksvoorwaarden.

‘Website’ verwijst naar de website van V33, die toegankelijk is op het adres http://www.v33.be/ en/of op elk ander adres met een andere extensie waarop de diensten aangeboden worden.

‘Gebruiker’ verwijst naar iedere persoon die de gebruiksvoorwaarden aanvaard heeft door de dienst te gebruiken en/of door zich in te schrijven onder de voorwaarden van artikel 3 van de gebruiksvoorwaarden.

2. BESCHRIJVING VAN DE DIENST

De dienst maakt het bezoekers van de website met name mogelijk:

(i) om met de zoekmachine op de website op trefwoorden te zoeken en producten van V33 te bekijken;

(ii) om informatie te verkrijgen over de producten van V33 en hun toepassing door documentatie van V33 te downloaden of door de FAQ’s op de website te raadplegen;

(iii) om met behulp van de Clic V-tool het juiste product voor hun behoeften te vinden en te berekenen hoeveel product ze nodig hebben om hun project te verwezenlijken;

(iv) om een verdeler van de producten van V33 vinden door de geolocatiefunctie in te schakelen;

(v) om informatie die beschikbaar is op de website via de pictogrammen te delen op de sociale netwerken (de bezoekers van de website moeten zich dan wel aanmelden met hun inloggegevens) en eigen creaties te delen op de Facebook-pagina van V33;

(vi) om zich te abonneren op de nieuwsbrieven en de commerciële berichten van V33;

(vii) om contact op te nemen met de dienst na verkoop van V33.

3. GEBRUIK VAN DE DIENST

3.1. Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

De gebruiksvoorwaarden treden in werking op de datum waarop ze online worden geplaatst en zijn van toepassing zodra de gebruiker de website of de toepassing voor het eerst gebruikt. De gebruiker aanvaardt dus dat hij vanaf dan zonder voorbehoud de rechten en plichten die in deze gebruiksvoorwaarden voorzien zijn aanvaardt.

Als de gebruiker de gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, is het zijn verantwoordelijkheid om de dienst niet te gebruiken.

De gebruiksvoorwaarden kunnen worden afgedwongen gedurende de gehele gebruiksperiode van de website en tot nieuwe algemene gebruiksvoorwaarden ze vervangen. De gebruiker kan te allen tijde afzien van het gebruik van de diensten. In dat geval blijft hij volledig verantwoordelijk voor zijn eerdere gebruik van de diensten en in het bijzonder voor de content die hij eventueel via de website gepubliceerd of verzonden heeft.

4. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

4.1. Gebruik van de dienst

De gebruiker verbindt zich ertoe de website te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden.

De gebruiker verbindt zich er in het bijzonder toe:

 • niet in te grijpen op de website met behulp van software of geautomatiseerde bevragingen, of een activiteit uit te oefenen die de werking van de website en/of de dienst kan verstoren;
 • zijn inloggegevens en wachtwoord vertrouwelijk te houden door ze aan niemand mee te delen;
 • de content die V33 op de website ter beschikking stelt niet te wijzigen, er niets aan toe te voegen of de content niet te verwijderen;
 • de content van de website van V33 op geen enkele andere wijze te kopiëren, weer te geven of openbaar te maken dan via de tools die op de website ter beschikking worden gesteld;
 • de content van de website, die een door de wet beschermde databank vormt, niet rechtstreeks of onrechtstreeks, op welke drager en wijze en in welke vorm dan ook, volledig of gedeeltelijk op te vragen, te hergebruiken, op te slaan, te kopiëren, weer te geven of te bewaren.

De gebruiker verbindt zich er in het algemeen toe de wettelijke en reglementaire eisen die van toepassing zijn op de dienst, en met name de bepalingen van het wetboek van intellectuele eigendom, niet te overtreden.

4.2. Terbeschikkingstelling van creaties

De gebruiker verbindt zich ertoe op de website en/of de pagina’s van de sociale netwerken die door V33 beheerd worden, filmpjes en content die hij heeft gemaakt of die hij mag publiceren op de website en/of de sociale netwerken, ter beschikking te stellen.

De gebruiker kan een creatie uploaden naar de Facebook-pagina van V33 nadat hij zich heeft aangemeld met zijn inloggegevens van Facebook.

De gebruiker verbindt zich ertoe geen enkele creatie, van welke aard of vorm dan ook, op de website of de Facebook-pagina van V33 te plaatsen:

 • die afbreuk kan doen aan de intellectuele-eigendomsrechten van derden, in het bijzonder met betrekking tot het auteursrecht, het merkenrecht enz.;
 • die afbreuk kan doen aan de belangen en rechten van derden;
 • die afbreuk kan doen aan beeldrechten of aan de privacy;
 • die reclame maakt voor een ander product dan een product van V33, een ander merk, een andere website dan de website van V33 of een andere toepassing;
 • die het gebruik van alcohol, tabak of verboden middelen aanmoedigt;
 • die aanzet tot haat, geweld, misdaad, terrorisme of zelfdoding;
 • die als beledigend, bedreigend, lasterlijk, xenofoob, racistisch, antisemitisch, pornografisch, pedofiel, revisionistisch, homofoob of seksistisch beschouwd kan worden;
 • die virussen of computerprogramma’s bevat die de werking van een computer of een computernetwerk kunnen onderbreken, wijzigen, onmogelijk maken of beperken;
 • die in strijd is met het briefgeheim;

en in het algemeen, elke creatie die in strijd is met de wet, de openbare orde en de goede zeden.

Elke creatie die de gebruiker ter beschikking stelt, zal worden beoordeeld door de moderator van V33.

Zo kan elke creatie onaangekondigd of zonder voorafgaande rechtvaardiging worden geweigerd of van de sociaalnetwerkpagina’s die V33 beheert worden verwijderd:

 • als ze deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft,
 • als de moderator ze naar goeddunken als onbegrijpelijk, onbelangrijk of irrelevant beoordeelt;
 • als ze vijf keer of meer door internetgebruikers gemeld is via de rapportagetool op de Facebook-pagina van V33.

V33 kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld wanneer het van deze mogelijkheid gebruikmaakt.

Door een creatie beschikbaar te stellen op de sociaalnetwerkpagina’s van V33, geeft de gebruiker toestemming aan V33, de gebruikers en elke derde partij om deze creatie geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te kopiëren en weer te geven, op om het even welke manier en op om het even welke drager, en met name op elke andere pagina van de website, op elke andere Facebook-pagina via de ‘deelfunctie’ of op elke andere website.

De gebruiker kan de creaties die hij gepubliceerd heeft op de sociaalnetwerkpagina’s die V33 beheert, te allen tijde intrekken.

Als een gebruiker een creatie ter beschikking stelt op de Facebook-pagina of een andere sociaalnetwerkpagina die V33 beheert, garandeert hij V33 en de andere gebruikers het genot en de vreedzame uitoefening van alle rechten die daaraan verbonden zijn.

De gebruiker waarborgt V33 tegen elke verstoring, elke actie, elke klacht, elk verzet, elke vordering en elke uitsluiting, van welke aard dan ook, van een derde die van mening is dat een creatie zijn rechten schendt, net als tegen elke schade of aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van de daaraan verbonden rechten.

De gebruiker waarborgt met name dat hij eigenaar is van het auteursrecht op de ter beschikking gestelde creatie of dat hij van de rechthebbenden alle machtigingen of rechten heeft verkregen die nodig zijn voor de openbaarmaking en het gebruik van de creatie onder de voorwaarden die in de gebruiksvoorwaarden vastgesteld zijn.

De gebruiker verbindt zich ertoe V33 alle royalty’s, schadevergoedingen of juridische kosten (met inbegrip van advocaatkosten, kosten en uitgaven die niet in de kosten inbegrepen zijn) die V33 mogelijk moet dragen als gevolg van de reproductie, de weergave en het gebruik van de creatie die de gebruiker ter beschikking stelt, volledig te vergoeden.

5. AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE

In het algemeen kan V33 niet aansprakelijk worden gesteld voor onvoorziene en/of onrechtstreekse schade die de gebruiker lijdt, zoals maar niet beperkt tot winstderving, opportuniteitsderving, inkomstenderving, verlies van klanten en gegevens, alle financiële of commerciële schade, commerciële verstoring of immateriële schade.

V33 kan de gebruiker niet garanderen dat de website precies aan zijn verwachtingen zal voldoen of dat er geen fouten zullen optreden tijdens het gebruik van de website. V33 waarborgt niet dat de informatie op de website betrouwbaar en juist is, en garandeert evenmin dat de website geschikt is voor de specifieke toepassingen van de gebruiker.

Daarom is het de exclusieve verantwoordelijkheid van iedere gebruiker om de informatie die hij via de dienst vindt naar behoren te controleren.

In dit opzicht kan V33 niet aansprakelijk worden gesteld voor de keuzes die de gebruiker maakt op basis van de adviezen die hij op de website vindt.

V33 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (i) enig niet-conform gebruik van de website door de gebruikers of enige andere derde partij en evenmin voor (ii) de content die door gebruikers beschikbaar wordt gesteld in het kader van de diensten en het gebruik dat deze laatsten ervan maken.

Als V33 door een derde partij aansprakelijk wordt gesteld wegens een inbreuk door de gebruiker op een van de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden, kan V33 de gebruiker in vrijwaring oproepen.

V33 kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van problemen bij de doorzending of, meer in het algemeen, een storing van het telecommunicatienetwerk en het internet. De gebruiker moet over de nodige vaardigheden en middelen beschikken (op kosten van de gebruiker: internettoegang enz.) om de verschillende diensten te kunnen gebruiken. In elk geval vindt de toegang tot de website plaats onder de exclusieve controle en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

V33 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies dat of de schade die de gebruiker of een derde lijdt ten gevolge van de onbereikbaarheid (i) van de website, (ii) een storing van het internet of (iii) van de telecommunicatiemiddelen en (iv) meer in het algemeen, ten gevolge van elke gebeurtenis die niet rechtstreeks en/of uitsluitend onder de bevoegdheid van V33 valt, of in het geval van overmacht, zoals bepaald door de rechtspraak van de Belgische rechtbanken.

6. TOEGANG TOT, WIJZIGINGEN AAN EN UPDATES VAN DE DIENST

V33 behoudt zich het recht voor om onaangekondigd de toegang tot de website of tot alle of een deel van de diensten die via de website worden geleverd tijdelijk op te schorten om redenen die buiten zijn controle liggen of om technische redenen die met name verband houden met de noodzaak om de diensten bij te werken, te wijzigen, te onderhouden en, in het algemeen, om elke andere technische en organisatorische reden, zonder dat het bedrijf hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden.

V33 behoudt zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen en/of updates aan te brengen aan zijn website en/of aan de toepassing of aan de wijze van toegang tot de diensten, met name op technisch vlak.

Bovendien behoudt V33 zich het recht voor om één of meerdere diensten die beschikbaar zijn op de website in zijn/hun geheel permanent of tijdelijk stop te zetten, zonder enige vergoeding voor de gebruiker en zonder dat V33 hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM

De website en alle onderdelen ervan (zoals maar niet beperkt tot logo’s, handelsmerken, tekeningen, modellen, afbeeldingen, geluids- en filmfragmenten, teksten, foto’s, huisstijl, software, databanken en domeinnamen) zijn de exclusieve eigendom van V33 of zijn vooraf goedgekeurd voor gebruik.

Deze gebruiksvoorwaarden houden geen enkele overdracht van enig intellectueeleigendomsrecht op de elementen die aan V33 toebehoren in ten voordele van de gebruikers.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van de website of een van de onderdelen ervan (zoals de merken van V33 of de onderscheidende tekens die gebruikt worden om de producten van V33 aan te duiden), op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van V33, is verboden en zou een inbreuk vormen in de zin van het wetboek van intellectuele eigendom en als dusdanig worden bestraft.

V33 verleent de gebruikers wel een niet-exclusief, persoonlijk, niet-overdraagbaar recht om toegang te krijgen tot zijn website en deze te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn vastgesteld.

De gebruiker verbindt zich ertoe om de intellectuele-eigendomsrechten van V33 niet rechtstreeks of onrechtstreeks te schenden en onthoudt zich van het exploiteren van de namen, merken, logo’s, software, informatie, databanken en alle documenten die hem worden meegedeeld, in het algemeen, in geval van de uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden.

Het team van V33 doet wat het kan om ervoor te zorgen dat de kleuren die op het scherm verschijnen zo dicht mogelijk bij de werkelijke kleuren liggen wanneer de gebruiker de producten aanbrengt. Toch is het niet mogelijk om een volledig waarheidsgetrouwe kleurenweergave te garanderen. De weergave en de nauwkeurigheid van de kleuren op de kleurenkaarten en foto’s op de website kunnen variëren afhankelijk van de instellingen en de resolutie van het scherm van de gebruiker. De uiteindelijke kleur zal afhangen van het hout, de toestand van de drager en de eerdere behandelingen. De gebruiker kan in geen geval fouten inroepen in verband met deze beperkingen.

8. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS – COOKIES

8.1. Persoonsgegevens

De website of de toepassing kan persoonlijke gegevens over de gebruiker verzamelen wanneer hij een account aanmaakt of de dienst gebruikt. V33 verwerkt deze persoonsgegevens dan in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke. Ze zullen alleen worden gebruikt om de diensten te leveren die op de website aangeboden worden of om nieuwsbrieven of commerciële aanbiedingen van V33 te versturen.

V33 is de enige ontvanger van de verzamelde gegevens.

Gebruikers kunnen ook de vraag krijgen om hun contactgegevens en e-mailadres achter te laten bij wedstrijden of vragenlijsten. Bij het formulier staat dan een vinkje waarmee ze aangeven dat ze aanvaarden dat de gegevens opnieuw worden gebruikt of aan derden (zakenpartners) worden overgedragen. In geval van aanvaarding behoudt V33 zich het recht voor om de toestemming van de betrokken gebruikers te vragen om hen informatie of commerciële aanbiedingen te sturen.

Verder kunnen ook inloggegevens met betrekking tot de gebruikersaccount worden verzameld door de website. Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. In geen geval worden deze gegevens aan derden overgedragen of verkocht.

In overeenstemming met de wet van 6 januari 1978, zoals gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004 (bekend als de ‘Wet informatica en vrijheden’), heeft iedere gebruiker recht op informatie over, verzet tegen, toegang tot en correctie van de informatie over hem. Iedere gebruiker die van dit recht wil gebruikmaken en informatie over zichzelf wenst te verkrijgen, moet zich schriftelijk wenden tot de dienst Persoonsgegevens van V33, V33 bvba, Ambachtenstraat 11b te Lubbeek (BE-3210).

8.2. Cookies

 De website behoudt zich het recht voor om cookies op de computer van de gebruiker te plaatsen en toegang te krijgen tot deze cookies. Deze cookies worden gebruikt om de levering van de dienst te vergemakkelijken en te verbeteren, in het bijzonder (i) door de identificatie van de computer van de gebruiker bij elk bezoek aan de website mogelijk te maken, (ii) door de locatie van de computer te achterhalen om een verdeler van de producten van V33 te vinden, (iii) door verbindingsstatistieken op te stellen en (iv) door de gebruiker content of producten voor te stellen die mogelijk bij hem passen.

Deze cookies registreren de bezochte pagina’s, de datum en het tijdstip van het bezoek. Ze maken het niet mogelijk om de gebruiker te identificeren.

Cookies worden dertien maanden lang op de harde schijf van de gebruiker opgeslagen.

De gebruiker kan bezwaar maken tegen de registratie van cookies:

 • door op ‘Meer weten’ te klikken op de cookiebanner op de startpagina van de website van V33;
 • door zijn browser op een gepaste manier in te stellen.

De gebruiker kan er ook voor kiezen om ze aan het einde van elke sessie te verwijderen. De gebruiker erkent echter dat de website en/of de dienst of een deel ervan mogelijk niet functioneert wanneer de gebruiker de cookies verwijdert of weigert.

De gebruiker kan de activering en deactivering van de cookies van de website (of een aantal ervan) beheren door op deze link te klikken: [Cookiebeheer].

9. DUUR / BEËINDIGING

Het gebruik van de gebruikersaccount en de bijbehorende functies is voor onbepaalde tijd geldig, tot een van beide partijen deze account stopzet.

De gebruiker kan te allen tijde stoppen met de account te gebruiken en vragen om deze te verwijderen.

V33 behoudt zich bovendien het recht voor om de account en de toegang van de gebruiker van rechtswege, onaangekondigd, zonder juridische formaliteiten en zonder vergoeding, per e-mail of per post te beëindigen indien de gebruiker een van zijn verplichtingen volgens deze gebruiksvoorwaarden niet nakomt. Ook kan V33 hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

10. DIVERSEN

10.1. Wijzigingen aan de gebruiksvoorwaarden

 V33 behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, op voorwaarde dat de gebruikers hiervan op de hoogte gebracht worden via alle middelen die beschikbaar zijn op de website. Deze wijzigingen en updates treden in werking op de datum waarop ze online geplaatst worden en zijn uitvoerbaar op de datum waarop de gebruiker de dienst voor het eerst gebruikt.

Indien de gebruiker de dienst blijft gebruiken na kennisgeving van de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, wordt hij geacht de nieuwe gebruiksvoorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard te hebben en is hij er van rechtswege aan onderworpen.

10.2. Kennisgeving

Als de gebruiker een wijziging van zijn e-mailadres wil melden, een vraag wil stellen over of een klacht wil indienen in verband met zijn gebruikersaccount, een technisch probleem wil melden of alle nuttig geachte informatie met betrekking tot de website wil melden, kan hij een e-mail sturen naar het e-mailadres info.be@v33.com.

10.3. Nietigheid

Indien een bepaling van de gebruiksvoorwaarden ongeldig wordt bevonden op grond van een geldende wet of een definitieve rechterlijke beslissing, zal deze als ongeschreven worden beschouwd, zonder dat het contract nietig verklaard wordt of de geldigheid van de andere bepalingen ervan aangetast wordt.

10.4. Toepasselijke wetgeving

De gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Franse en Belgische recht.

10.5. Fotorechten

Shutterstock 

http://www.shutterstock.com/fr/

 

Top of page